İş Güvenliği & Sağlığı

ENSU YAPI işçilerin sağlığı ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi almayı, organizasyonu yapmayı ve araç ve gereçleri sağlamayı kendisine bir prensip edinmiştir. Sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içinde olacaktır.

İlkelerimiz

* Teknik gelişmelere uyum sağlanmak.

* Projelerimizde sağlık ve güvenlikle ilgili koruyucu ve önleyici hizmetlerin yerine getirmek. Bu görevleri yürütebilecek nitelikte personel bulunmaması halinde, dışarıdan bu konuda yeterlik belgesi olan uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alır.

* Risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapar.

* İş sağlığı ve güvenliği konularında işçi veya temsilcilerinin görüfllerini alır, öneri getirme hakkı tanır ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını ve dengeli katılımlarını sa¤lar.

* Güvenlik ve sağlık uygulamalarının herbiri düzenli aralıklarla denetlenir ve raporlanır.

* Projelerimizde taşeron ve tedarikçi firmalarında da dahil olduğu faaliyetlerde ENSU YAPI iş sağlığı ve güvenliği yöntem ve ilkelerini uygulamalarını sağlamak.

35

Yıllık Tecrübe

Call Now Button